Hành Hương Chiêm Bái
Phật Tích Ấn Độ 2016


Day 1 - Delhi
Day 2 - Varanasi
Day 3 - Sông Hằng
Day 4 - Bồ Đề Đạo Tràng
Day 5 - Công phu khuya tại Bổ Đề Đạo Tràng
Day 5 - Từ thiện tại Khổ Hạnh Lâm
Day 6 - Linh Thứu Sơn
Day 7 - Câu Thi Na
Day 8 - Lâm T́ Ni
Day 9 - Ca Tỳ La Vệ (Nepal)
Day 10 - Tháp Xá Lợi (India)
Day 11 - Kỳ Viên Tinh Xá
Day 12 - Agra Fort
Day 13 - Taj Mahal
Day 14 - Di chuyển từ Chandigar đến Dharamsala
Day 15 - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Day 17 - New Delhi
Day 19 - Linh Nham Sơn Tự
Day 20 - Phật Quang Sơn
Day 21 Phật Đài Thích Ca Đài Loan
Day 22 HT Quảng Khâm
Day 23 Đài Bắc City Tour
 
 
 

  Site Meter